Co vám schází v Jeseníku? Lanovka, zimní stadion nebo chodníky a dětská hřiště

Z důvodu vypršení platnosti stávajícího strategického a akčního plánu rozvoje města Jeseník v roce 2018 (dále jen „SPRM“), přistoupilo město k aktualizaci SPRM jako jednoho ze základních dokumentů vyjadřující předpokládaný vývoj města v dlouhodobějším časovém horizontu. Cílem je dosáhnout konsensu o rozvoji města, vize jeho budoucnosti, která bude sdílena a tvořena představiteli města, občany i dalšími aktéry.

“V průběhu února a března proběhlo dotazníkové šetření mezi občany, do kterého se zapojilo 673 respondentů. Dále v období únor až červen došlo k zhodnocení původního strategického plánu, k vytvoření sociálně ekonomické analýzy města, východisek pro návrhovou část a k samotnému návrhu návrhové části strategického plánu,” uvedl vedoucí Oddělení investic Jiří Uher.

Občané města tak mají možnost se přímo zapojit do tvorby těchto dokumentů a předkládat podměty, které chtějí realizovat.  Veškeré výstupy jsou vkládány průběžně na web.

“Spektrum zapojených subjektů do tvorby SPRM je široké, dokumenty se diskutují v komisích a výborech města, také mezi seniory, studenty či řediteli škol, proběhlo i projednání v zájmových uskupeních „Ranní klub“ atd. Následovat bude i veřejné projednání těchto dokumentů,” dále vysvětlil Uher.

V současné chvíli máte jako občané města další možnost vyjádřit svůj názor na návrh návrhové části strategického plánu. Své připomínky, náměty, názory zasílejte do 03.09. 2018 na adresu franek@aqe.cz nebo jiri.uher@mujes.cz, popř. písemně na adresu města (Město jeseník, oddělení investic, Tovární 1287/4, Jeseník).

Autor a foto: TZ