ZPRAVODAJSTVÍ ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Poskytnutí dotace na krytý bazén v České Vsi. Schválení pravidel poskytování dotací pro rok 2024. Aktualizace obecně závazných vyhlášek. To a mnohem více včera schválili zastupitelé…

POSKYTNUTÍ DOTACÍ A FINANČNÍCH DARŮ

Za účelem částečné úhrady nákladů spojených s provozem bazénu schválilo zastupitelstvo města poskytnutí dotace ve výši 515 000 Kč žadateli Krytý bazén Česká Ves, příspěvková organizace. Celkové náklady na provoz bazénu se předpokládají ve výši cca 8 470 000 Kč. V letošním roce již bylo městem Jeseník poskytnuto finanční zajištění ve formě dotace ve výši 485 000 Kč. Město také poskytlo finanční dar na vybavení jednotky HZS Olomouckého kraje na stanici v Jeseníku nebo schválilo individuální žádost o poskytnutí dotace na podporu nově vzniklých žákovských družstev FK Jeseník.

DOTACE 2024

Zastupitelé schválili Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník pro rok 2024 a vyhlásili následující dotační programy:

  • Dotační program na podporu sportu – jednorázové akce,
  • Dotační program SPORT 2024 – celoroční činnost sportovních organizací,
  • Dotační program na podporu kultury, vzdělávání a volnočasových aktivit – jednorázové akce,
  • Dotační program na podporu poskytování sociálních služeb.

V souvislosti s alokací na rok 2024 byly navýšeny finanční částky na podporu sportovních a kulturních akcí o 50 000 Kč. K navýšení došlo také v oblasti sociální, individuální žádosti byly totiž nově rozšířeny o možnost podpory v oblasti zajištění dostupné zdravotní péče.

Žádosti o dotace se budou podávat průběžně v termínu od 18. 12. 2023 do 8. 1. 2024. Rozhodující je datum doručení žádosti na podatelnu MěÚ Jeseník. O individuální dotaci lze žádat ve zmíněném termínu a dále v průběhu kalendářního roku, kdy tato žádost může být podpořena v případě nevyčerpané alokace.

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

Zastupitelstvo aktualizovalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Jeseník a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. V té je zakotvena povinnost vést psa na veřejném prostranství v zastavěném území obce na vodítku. Nově je ve vyhlášce stanoven zákaz vstupovat se psy nebo je vypouštět na dětská a sportovní hřiště, pískoviště. Pro volné pobíhání psů pod neustálým dohledem a přímým vlivem fyzické osoby doprovázející psa byla nově vymezena horní část parku Smetanovy sady – nad letním divadlem.

K 1. 1. 2024 nabyde účinnosti změna zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, kterou se vedle dalších změn mění předmět poplatku z pobytu, například je znovu zpoplatněn pobyt lázeňských klientů. S ohledem na tyto legislativní změny zastupitelstvo odsouhlasilo aktualizaci Obecně závazné vyhlášky města Jeseník o místním poplatku z pobytu, v níž je další zásadní změnou návrat sazby poplatku na „předcovidovou“ úroveň 40 Kč. Tento poplatek vybírají od svých hostů poskytovatelé ubytovacích služeb.

Od nového roku také dojde k navýšení sazby poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a to z 696 Kč na 840 Kč. Důvodem jsou stále se zvyšující náklady na provoz systému nakládání s odpady. I přes zvýšení sazby bude město doplácet na každého poplatníka z městského rozpočtu. Více informací o navýšení zde. 

NABYTÍ POZEMKŮ

Zastupitelstvo města schválilo úplatný převod pozemků na ulici Tovární do vlastnictví města Jeseník. Jedná se o parcely o výměře 2259 m2. Kupní cena byla dohodnuta v částce 6 777 000 Kč. Zastupitelé také schválili úplatný převod vlastnického práva k pozemku o výměře 346 m2, který přímo navazuje na řešené území připravovaného záměru na výstavbu dostupného bydlení na ulici Dukelská. Od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových tento pozemek město koupí za cenu 475 000 Kč.

tz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.