Řetězárně a.s. loni vzrostly tržby

Loňské hospodaření společnosti Řetězárna a.s. výrazně ovlivnila pandemická situace na počátku roku 2022 a především překotné zvýšení cen oceli, jakož i skokový nárůst nákladů na energie, což se odrazilo v turbulentních pohybech na trzích. I přes tyto problémy, díky posílení postavení firmy na zahraničních i tuzemských trzích, vzrostly Řetězárně roční tržby meziročně o 17 procent.

TOMÁŠ ŽELAZKO

Řetězárna loni pokračovala v ak­tivní obchodní politice. Velmi úspěšná byla účast zástupců fir­my na veletrzích v Katovicích, Istanbulu i na světově význam­ném veletrhu BAUMA v Mnicho­vě. Mimo to firma vedla mnohá přímá i telekonferenční jednání se stávajícími i potencionálními novými zákazníky.

NÁRŮST PRODEJE

Vlivem pokračující modernizace výrobních procesů i díky digitál­ním technologiím jsme dále rozší­řili sortiment, kvalitu a servis pro naše zákazníky, což hrálo rozho­dující roli v růstu prodeje v sek­toru technologicky náročnějších výrobků. Tyto faktory, dobře zvo­lená strategie na straně vstupů, pokračování úsporných opatření z předchozích let i úspěšná fi­nanční strategie vedly k výrazné­mu růstu výsledku hospodaření společnosti,“ řekl předseda před­stavenstva Řetězárny Igor Lukáš s tím, že ve srovnání s rokem 2021 narostl zisk před zdaněním meziročně o 50 procent.

Pozitivní výsledky roku 2022 neovlivnil ani nedostatek za­městnanců. Řetězárna k zajištění plynulého chodu firmy potřebuje aktuálně 227 zaměstnanců, k re­álu však loni scházelo průměrně 10 lidí. K tomu se firma potýkala s vysokou nemocností spojenou s covidovou nákazou a jejími ná­sledky včetně odložených vyšet­ření a operací.

Splnit a ve většině ukazatelů překročit plán se nám povedlo díky novým investicím, robotizaci a automatizaci výrobních pro­cesů i organizačním opatřením ve výrobě a obslužných činnostech,“ doplnil předseda představenstva.

VÝROBKY MÍŘI HLAVNĚ DO ZAHRANIČÍ

Objem výroby v roce 2022 činil 9 673 tun, což je meziroční nárůst o 613 tun. Společnost loni vypro­dukovala 9 138 tun řetězů opro­ti 8 692 tun v roce 2021. Výroba taženého drátu v loňském roce činila 535 tun, když v roce před­chozím byla 368 tun.

Výrobky z České Vsi se v roce 2022 prodávaly ve 43 státech svě­ta, nejvíce v Německu, Polsku, USA a Itálii. Podíl exportu na celkových tržbách loni činil 83,9 procenta.

Na tuzemském trhu jsme byli ve srovnání s předchozím rokem rovněž úspěšní. Prodej řetězů a taženého drátu rostl téměř o 30 procent, což představuje téměř 25 milionů korun. Po rozhodnu­tí o prodloužení těžby se zvýšily dodávky uvazovacích a dopravní­kových řetězů našemu největšímu tuzemskému odběrateli, OKD. Progres jsme zaznamenali u prů­myslových řetězů i technicky ná­ročnějších cementovaných doprav­- níkových řetězů pro cementárny, cukrovary, elektrárny a strojíren- ské podniky,“ uvedl Igor Lukáš.

PROBLEMATICKÝ PRODEJ

Problémem loňského roku byl po­dle předsedy představenstva fakt, že se nepodařilo udržet progres prodeje kladkostrojových řetězů z důvodu výpadku dodávek nej­většímu odběrateli tohoto sor­timentu, německé firmě Lifket. „Důvodem byl spor o výklad ev­ropské normy při řešení jedné re­klamace. V současné době je spor vyřešen a my evidujeme, výrazný růst objednávek této společnosti pro rok 2023,“ vysvětlil předseda představenstva.

INVESTIČNÍ AKCE

V rámci investiční činnosti spo­lečnost loni realizovala 32 akcí ke zvýšení kvality výrobků, rozšíře­ní výrobních možností a zlepšení pracovního a životního prostředí. Hodnota nakoupených nových in­vestic činila 53,1 milionu korun, což je meziroční nárůst o 13 mili­onů korun. Mezi nejvýznamnější investice patřil nákup kompletní automatické linky na výrobu ře­tězů KER/KEH5.2 průměru 8 až 13 mm, která dále rozšířila ka­pacitu výroby závěsných řetězů a přispívá ke zvýšení produktivi­ty práce na

svařovně. Pro podpůr­né činnosti bylo pořízeno 5 vyso­kozdvižných vozíků na CNG, čímž firma dokončila přechod na toto medium a odstranila používání propanbutanových láhví. V souvislosti s tím se rozšířila kapacita CNG stanice.

Na rok 2023 plánuje Řetězárna vynaložit na investice 32,5 milio­nu korun. Je to méně než v před­chozích letech, kdy pravidelně firma pořizovala nové linky na vý­robu řetězů. V současné době má firma dostatečnou kapacitu vý­robních zařízení. Navíc počátkem letošního roku uvedla do provozu inovovanou linku KBS/KEH 4.1 pro svařování řetězů o průměru 5 až 10 mm s automatickým zna­čením a kalibrováním. „Hlavním smyslem letošního investování je pokračování v nákupu a instalaci automatických značících a kalibrovacích zařízení na linkách KER/ KEH, což přinese další zvýšení kvality a produktivity práce při výrobě závěsných a kladkostrojo­vých řetězů. V rámci moderniza­ce nástrojárny rozšíříme skupinu moderních zařízení o novou CNC frézku za více než 5 milionů ko­run,“ sdělil Igor Lukáš.

V letošním roce plánuje vede­ní firmy pokračovat v diverzifi­kaci portfolia zákazníků s cílem snižování rizika výpadku dodá­vek z jakéhokoliv důvodu. Také chce pokračovat v posilování po­zic u dlouhodobých zákazníků. V loňském roce se firmě podařilo navázat kontakt s významnými zákazníky v Austrálii se zájmem o závěsné řetězy, přičemž v této zemi vedení vidí velký potenciál pro rozšíření portfolia odběratelů.

DLOUHODOBÁ ÚSKALÍ

Co Řetězárnu trápí dlouhodobě? Situace na trhu práce a získání zaměstnanců do výroby. Práce na moderních linkách vyžaduje technicky schopné a. manuálně zručné pracovníky a tito dnes na trhu práce chybí. Podle předsedy představenstva navíc doba zauče­ní na nových linkách trvá přibliž­ně jeden rok, a ne každý má tolik trpělivosti, aby to zvládl. Práce je natolik složitá, že nelze najmout agenturní zaměstnance a dobré zkušenosti nemá firma ani se za­hraničními pracovníky, které na těchto postech v poslední době zkoušela.

Děkuji všem našim akcionářům za důvěru a podporu v naší práci, rovněž i všem našim obchodním partnerům, Především však chci poděkovat zaměstnancům Ře­tězárny, že v současných nelehkých podmínkách odvádějí skvělou prá­ci,“ poděkoval na závěr za vedení společnosti Igor Lukáš.

pr