Řetězárna upevnila pozici na trhu

Pandemická situace a pokračující zavírání černouhelných dolů nijak zásadně nepoznamenaly loňské hospodaření společnosti Řetězárna a.s. Zejména díky poptávce po průmyslových, zemědělských a lesnických řetězech a správně zvolené obchodní strategii dceřiná firma Třineckých železáren upevnila svou pozici u tradičních odběratelů a získala mnoho nových zákazníků po celém světě.

TOMÁŠ ŽELAZKO

Objem výroby v roce 2021 činil 9 060 tun, což je meziroční nárůst o 943 tun. Společnost loni vypro­dukovala 8 692 tun řetězů oproti 8 024 tun v roce 2020. Výroba ta­ženého drátu vloni činila 368 tun, když v roce předchozím byla 93 tun.

NÁRŮST PRODEJE

Díky posílení svého postavení na zahraničních trzích Řetězárně roč­ní tržby meziročně vzrostly o pěti­nu. „V roce 2021 jsme byli úspěšní na tuzemském i zahraničním trhu, a to i přes pokles dodávek do OKD. Vlivem pokračující modernizace výrobních procesů i digitálních technologií jsme dále rozšířili sor­timent našich výrobků, kvalitu a servis pro zákazníky. Tyto fak­tory hrály rozhodující roli v růstu prodeje v sektoru technologicky náročnějších řetězů. Za úspěch mů­žeme považovat i překonání brexitových opatření a výrazný růst vý­vozu do Velké Británie,“ zhodnotil loňský rok předseda představen­stva Řetězárny Igor Lukáš. Podíl exportu na celkových tržbách loni činil 85,4 procenta. Výrobky z Čes­ké Vsi se v roce 2021 prodávaly ve 46 státech světa, nejvíce v Němec­ku, Polsku a Itálii.

NAVÝŠENÍ PRODUKTIVITY PRÁCE

Firma překonala plánované vý­sledky i přes nedostatečný po­čet zaměstnanců. „Denně nám chybělo 10 pracovníků. K tomu ještě musíme přičíst vysokou ne­mocnost spojenou s covidovou nákazou a karanténami. Splnit a většinou i výrazně překročit plá­nované hodnoty se nám povedlo díky novým investicím, robotizaci a automatizaci výrobních proce­sů i organizačním opatřením ve výrobě a obslužných činnostech,“ uvedl Igor Lukáš. Doplnil, že díky investicím a racionalizačním opat­řením ve výrobním procesu firma zvýšila produktivitu práce na za­městnance o více než 37 procent.

„Za velký úspěch považujeme, že při tomto nasazení jsme za celý minulý rok nezaznamenali žádný pracovní úraz,“ doplnil.

DOPAD REGULACÍ EU

Negativní jsou pro firmu nadále pokračující regulační opatření ze strany Evropské unie, která zhor­šují postavení evropských výrob­ců. Vlivem důraznější klimatické politiky vlád a vysokým dotacím na obnovitelné zdroje dochází k propadu objemu těžby černého uhlí, což se projevuje zavíráním dolů nebo snižováním objemu těžby ve východních zemích. „Na loňském hospodaření se také ne­gativně projevily hospodářské sankce EU vůči Bělorusku s dopa­dem ve výši 40 milionů korun ve srovnání s rokem 2020,“ upozor­nil předseda představenstva.

NOVÁ AUTOMATICKÁ LINKA

V roce 2021 v rámci investiční čin­nosti společnost realizovala 31 akcí směřujících ke zvýšení kvality vý­robků, rozšíření výrobních mož­ností a zlepšení pracovního a život­ního prostředí. Hodnota nových investic činila 38 milionů korun.

Mezi nejvýznamnější patřil ná­kup kompletní automatické linky na výrobu řetězů nové generace od německé firmy Wafios KER/ KEH 4.2 pro svařování řetězů průměru od 5 do 10 milimetrů.

„Pokračovali jsme také v náku­pu a instalaci značících zařízení, drátotahů, kalibrovacích strojů a ukladačů na linkách s cílem vý­znamné úspory pracovní síly na dokončovnách, což se odrazilo v podstatném růstu produktivity práce z přidané hodnoty. Význam­nou akcí z hlediska bezpečnosti byla modernizace signalizačního zařízení vlečky,“ dodal Igor Lukáš.

DIVERZIFIKACE PORTFOLIA

Letos plánuje firma vynaložit na investice sumu přesahující 58 mili­onů korun. Největší akcí je nákup výrobní linky KER/KEH 5.2 pro ře­tězy průměru od 8 do 13 milimet­rů. Moderní linka v hodnotě 40 mi­lionů korun, kterou firma instaluje v prvním pololetí, zvýší produk­tivitu práce při výrobě závěsných a kladkostrojových řetězů.

V roce 2022 chce vedení Ře­tězárny pokračovat v diverzifika­ci portfolia zákazníků s cílem sni­žování rizika výpadku dodávek z jakéhokoliv důvodu.

„Budeme pokračovat v posilo­vání pozic u našich dlouhodobých zákazníků. Pro ně i pro nové ob­chodní partnery rozšíříme sor­timent i kvalitu našich výrobků a zlepšíme servis a poradenské služby. Chceme se stát lídrem v oboru průmyslových řetězů minimálně na evropském trhu,“ plánuje předseda představenstva.

NEDOSTATEK LIDÍ

Co Řetězárnu trápí nejvíce v po­sledních měsících? To je situ­ace na trhu práce a získávání zaměstnanců do výroby. Práce na moderních linkách vyžaduje technicky schopné a manuálně zručné pracovníky, kteří trhu práce chybí. Podle předsedy představenstva navíc doba za­učení na nových linkách trvá při­bližně jeden rok, a ne každý má tolik trpělivosti, aby to zvládl. Práce je natolik složitá, že nelze najmout agenturní zaměstnance, a dobré zkušenosti nemá firma ani se zahraničními pracovníky, které na těchto postech v posled­ní době využívala.

PODĚKOVÁNÍ

„Děkuji všem našim obchodním partnerům a finančním institu­cím za podporu naší podnikatel­ské činnosti. Především však chci poděkovat našim zaměstnancům, že se nezalekli těžkých podmínek a odvedli skvělou práci,“ poděkoval za vedení společnosti Igor Lukáš.

tz