INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENÍK

Městská policie Jeseník bude měřit rychlost. Návrh rozpočtu města Jeseník na rok 2022 byl schválen. Prodloužení spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování umožní lepší čerpání dotací v sociální oblasti. Bude pořízena druhá změna územního plánu. Počet členů zastupitelstva se sníží o čtyři. To a mnohem více včera schválili zastupitelé…

Zastupitelé města schválili šestou změnu rozpočtu města na rok 2021, kterou vyhradili finanční prostředky na zakoupení laserového měřiče rychlosti pro jesenickou městskou policii. Cílem měření je zvýšení bezpečí občanů. Měření by mělo vést ke zklidnění dopravy ve městě, a to zejména v blízkosti přechodů pro chodce, škol a školek a míst s vysokou frekvencí pohybu chodců, především dětí. Laserový měřič rychlosti bude pořízen do konce roku 2021.

Schválený návrh rozpočtu města Jeseník na rok 2022 vyčlení finanční prostředky na investiční akce, strategický rozvoj, dotace v oblasti školství, kultury a sportu, investiční dary hasičskému záchrannému sboru a zdravotnické záchranné službě aj. Dotační program SPORT 2022 – celoroční činnost sportovních organizací byl oproti loňskému roku navýšen. I přes snahu snižovat náklady města, bylo zastupiteli rozhodnuto, že sport je potřeba podpořit.

Prodloužení spolupráce mezi Agenturou pro sociální začleňování a městu Jeseník umožní lepší čerpání dotací v sociální oblasti. Finanční prostředky z jednotlivých operačních programů byly v minulosti využity například na sociální byty na ulici Tylova a stavební část Centra společných aktivit. Dále byly realizovány projekty Asistentů prevence kriminality a také podpora neziskových organizací, a to konkrétně Mateřského centra Krteček v rámci zaměstnanostního projektu, Zahrady 2000 na podporu komunitní práce, Dluhové poradny Střediska rozvoje sociálních služeb Jeseník, Boétheia SKP na podporu zdravotní a terapeutické oblasti práce s osobami bez domova nebo organizace Člověk v tísni při podpoře jednotlivců či rodin formou poskytování sociálních služeb a dluhového poradenství.

Zastupitelstvo města schválilo pořízení druhé změny Územního plánu města Jeseník, kterou se vymezí plochy pro bydlení v lokalitě bývalé lesní školky na ulici Kalvodova. Jedná se o další postup v rámci vytváření zastavovací studie, která podrobněji prověří možné využití plochy určené pro bydlení. Bude řešit rozparcelování pozemků, umístění veřejných prostranství a sítí technické infrastruktury.

Městské zastupitelstvo bude v příštím volebním období v počtu jednadvaceti členů. Zastupitelé schválili snížení počtu mandátů v Zastupitelstvu města Jeseník, a to o čtyři.

ts