DOCHÁZÍ K NAVÝŠENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPAD

Zastupitelstvo města schválilo poplatek za odpad ve výši 696 Kč. Důvodem je především růst nákladů za služby v oblasti odpadového hospodářství, ale i zákonné navýšení poplatku za uložení odpadu na skládku. Jedná se o první zvýšení tohoto místního poplatku od roku 2015.

Posledních šest let platili občané Jeseníku poplatek za odpad šest set korun za rok. Od roku 2020 dochází k jeho zvýšení o devadesát šest korun. „Hlavním důvodem je navýšení nákladů za služby v oblasti odpadového hospodářství o více než jeden milion korun. V roce 2020 vyvážely TSJ Jeseník mnohem častěji tříděný odpad z přetěžovaných sběrných míst a zároveň svozová společnost navýšila cenu některých poskytovaných služeb, např. se zvýšila cena provozování sběrného dvora, narostly ceny za bioodpad a jiné,“ vysvětluje Regina Weiserová, vedoucí Odboru životního prostředí.

Dalším důvodem je navýšení skládkovacích poplatků ze strany státu. Od 1. ledna 2021 nový zákon o odpadech zvyšuje dosavadní částku pět set korun za tunu odpadu na osm set korun za tunu a tento poplatek každoročně poroste až do roku 2029, kdy dosáhne výše 1.850 Kč za tunu. Od roku 2030 pak bude dokonce skládkování využitelných odpadů zakázáno. Cílem státu je proto zdražením motivovat obce a lidi k lepšímu nakládání s odpady, zastavit ukládání odpadu do země a zvýšit podíl recyklace.

I přes zvýšení sazby místního poplatku za odpad je potřeba zdůraznit, že na každého poplatníka stále doplácí město Jeseník ze svého rozpočtu. Například vloni vycházely náklady na provoz systému nakládání s komunálním odpadem na jednoho poplatníka celkem 1.350 Kč. Tento systém zahrnuje nakládání se směsným a separovaným odpadem, sběrné dvory, nakládání s objemným odpadem, nebezpečným odpadem, bioodpady a další.

A na závěr – místní poplatek za odpad je tvořen dvěma částmi. Jednou je paušál 250 Kč, druhou skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, které činily 446 Kč na osobu za rok. Sazba poplatku 696 Kč, jeho splatnost, ale i osvobození a úlevy jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

tz